Kategoriler

Dualar ve tılsımlar

Dualar ve tılsımlar
Üretici: Demir Kitabevi
Ürün Kodu: 007
Stok Durumu: 100
Fiyatı: 25.00€
KDV Hariç: 25.00€
Miktar:     ya da   A.Listeme Ekle
Ürün Karşılaştır
0 yorum  0 yorum  |  Yorum Yap

Dualar ve Tılsımlar adlı kitabin ihtiva ettiği konulardan bazılarını söyle sıralayabiliriz:

   -Kötülüklerden korunmak.

   -Borçları ödemek

   -Ruhi bunalımları gidermek

   -İsmi Azam duası

   -Peygamber Efendimizin cinlere yazdığı mektubu

   -Ayrılan iki kişiyi kavuşturmak için   

   -Kursun islememesi için

   -Nefis bağlılığını çözmek için

   -Şifa Ayetleri

   -Muhafaza ayetleri

   -Dargınları barıştırmak Ayrılanları kavuşturmak

   -Diş kalp sıtma ve çeşitli ağrılara karsı dualar

   -Cin davetleri ve cinlerle görüşmek

   -Cinli hastaları tedavi sara hastalığına şifa -Sihir-   büyü bozmak (papaz büyüsü dahil) -Nezle, sarilik, uykusuzluk boğmaca vs. hastalıkları iyileştirmek

   -Çok gezen esi eve bağlamak

   -İçki kumar ve zinadan soğutmak için

   -Korku ve nazardan korunmak için    

   -Hayırlı evlat isteyenler için

   -Erkek çocuk sahibi olmak için

   -Kolay doğum için

   -Kısmet açılması için

   -Sevgi ve muhabbet kazanmak için   

   -Define bulmak için

   -Nefis bağlılığını iptal için

   -Hüddam elde etmek için

   -Zor isleri kolaylaştırmak ve her türlü sıkıntıyı gidermek için

   -Aile huzursuzluklarını gidermek ve huzuru temin etmek için

   -Peygamber efendimizin tavsiye ettiği selavatı şerifeler

   -Çeşitli hacet ve zikir duaları

   -Günlük okunmasında muazzam fayda olan virdiler...

 

DUALAR VE TILSIMLAR

(Bismillâhirrahmânirrahîm, Elhamdü lillâhillezî lâ yüneccibü râcîhi ve lâ yeruddü dâîhi vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihil firkatiz zekiyyeti.)

"Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla,

(Yalvaranı mahrum etmeyen ve duâ ediciyi geri çevirmeyen Allah’a hamdü senâlar olsun. Salât ü selâm Efendimiz Muhammed Mustafa (S.A.V.)’in, Onun seçkin âl ve ashâbının (R.A.) üzerine olsun.)”

Duâ denilince hemen akla, Cenâbı Hakla kul arasın­dakibağ gelir. Peygamber Efendimiz bir hadîsi şeriflerinde

"Eddüâü silâhul mü’minîn”

"Duâ mü’minlerin silâhıdır” buyurmaktadır. Yine Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Azîmüşşan’da:

"Bana duâ ediniz ki duânıza icâbet edeyim” buyurmaktadır.

îşte bu kitap Cenâbı Hakka samîmiyet ve ihlâsla duâ edilmesi halinde insanların mânevî bağ ile emellerine ulaşa­bilmesi için derlenmiştir.

Her ne kadar arapça bilmeyenler için duâların okunuşları Türkçe harflerle yazılmışsa da Türkçe’de bazı harflerin yetersiz olması nedeniyle, duâları Türkçesinden okuyanların Arapça (Kur’ân) bilen birisine dinletip yanlışlarını düzeltmesi gerekir.

Hemen hemen duâların tamâmı mücerrep (tecrübe edilmiş) olup Allah Resûlünün, basîret erbabı denilen velî kulların ve tasavvuf âlimlerinin sözlerinden müteşekkildir. Yeter ki biz âciz kullar o duâları lâyıkı veçhile yerine getirelim.

"Allah’ım, dîne ve ilme hizmet konusunda

bizleri muvaffak kılmanı istiyoruz. Yardım sade­ce şendendir. Bizleri başarıya ulaştır yârabbi.”

Bir rivâyete göre;

İbni Abbas, yolda giderken ağlayan birine rastlar. Niçin ağladığınısorunca; o muzdarip, "duâm kabul olmu­yor ona ağlıyorum” der. İbni Abbas: "Sen duymadın mı, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) yapılan duâ ile kabul olma­sı arasında 40 sene müddet vardır. Bu müddet içerisinde Allah yapılan duâyı dilediği vakitte kabul buyurur.”

Öyle ise duâdan bıkmamalıyız.

Resûl-i Ekrem Efendimiz buyuruyor:

"Herhangi bir müslüman; günâh olmayan, akrabalık bağlarını kesmekle alâkalı olmayan bir konuda duâ eder ise; Allah ona üç şeyden birini verir:

1.Ya duâsını dünyada kabul eder.

2.Veya onun için âhirette sevabını hazırlar.

3.Yahut, istediğinin misli olan bir fenalığı, kendinden giderir.”

Ashâb-ı Kirâm:

- Öyleyse, çok duâ edelim yâ Resûlâllah! dediler.

Efendimiz: "Allah da daha çok verir”, buyurdu.

Bazı Konu Başlıkları ; 

• Kötülüklerden korunmak, korku ve kederden kurtulmak

• Borçlan ödemek, ruhi bunalımları gidermek

• İsmi Azam duasının metni

• Peygamberimizin cinlere yazdığı mektup

• Ayrılan iki kişiyi birleştirmek

• Kurşun işlememesi, nefis bağlılığını çözmek. Şifa ayetleri, muhafaza ayetleri

• Dargınlan banştırmak, ayrılan kavuşturmak

• Diş, kalp, sıtma vs. çeşitli ağnlara karşı

• Cinlerle görüşmek, cin tasallurundan kurtulmak

• Sara hastalığım gidermek, sihiri bozmak

• Nezle, sarılık, uykusuzluk, boğmaca vs. hastalıkları iyileştirmek

• Çok gezen eşi eve bağlamak

• İçki, kumar ve zinadan kurtulmak

• Nazardan, korkudan emin olmak ve kolay doğum

• Hacet duası ve namazı

• Define bulmak

• Erkek çocuk sahibi olmak

• Bereket, rızık ve zenginlik

• Salavatı şerifelerin hassaları, fayda ve faziletleri

• Kısmet açılması, sevgi ve muhabbet kazanmak

• Her türlü sihir, büyü ve bağlılığı bozmak

• Huddam elde etmek, cinleri kovmak

• Kulak, göz, baş ve karın ağrılarını gidermek

• Cinleri çağırmak, toplayıp dağıtmak

• Evradı Behaiyye’nin fayda ve özellikleri

• Çocuğu olmayan kadınlar için

• Zor işleri kolaylaştırmak, her türlü sıkıntı ve dertleri gidermek. Aile huzuru; sevgi, muhabbet ve aşk için ...

• Günlük hayatta okunacak çeşitli dualar

 

İÇİNDEKİLER

Bismillahirrahmanirrahim 11

Her Çeşit Hastalıklar İçin Şifâdır 13

Kötülüklerden Korunmak İçin 16

Korku Ve Kederden Kurtulmak İçin 17

Şerrinden Korkulan Bir Kimse İle Karşılaşınca Yapılacak Duâ 18

Borçtan Kurtulmak İçin 19

Seyyidül İstiğfar 20

Diş Ağrısı İçin Duâ 21

Borç Sıkıntısından Kurtaran Ve Borç Ödemeyi Kolaylaştıran, Yeni Kapılar Açan Duâ 22

Peygamber Efendimizin Ölümden Başka Her Derde Şifadır Dediği Duâların Toplu Şekilde Yazılışı Ve Okunuşu 23

Ruhsal Bunalımları Ve Rûhî Rahatsızlıkları İyi Eden Duâ 25

Nefis Bağlılığını Çözmek İçin 25

Her Türlü Sıkıntı Ve Dertleri Gideren Duâ 26

Uzağa Giden, Kaybolan Veya Ayrılan İki Kişiyi Birleştirmek İçin 27

Allah Ve Resulünün En Çok Sevdiği Ve Okunmasında Büyük Sevap Olan Duâ 29

Muhabbet için (Celbiyye) 29

Kurşun işlememesi Ve Kötülüklerden Korunmak için 31

Nur Dairesi Ve Faydalan 32

Muhafaza Âyetleri 35

Ism-i Âzam Duâsının Metni 36

Her Çeşit Kalp Ağnsı için 39

Altım Islatan Ya Da Kolay Doğum Yapması istenen Kişiye 39

Dargın Karı-Kocayı Barıştırmak Veya iki Sevgiliyi Birbirine Kavuşturmak için 40

Sıtma Ve Çeşitli Ağrılara Karşı Okunacak Duâ 41

Nikâh Tazeleme Duâsı 42

Dinî Nikâh Duâsı 42

Sevgi Ve Dilek için 44

Bu Duâ Temre için Okunur 48

Şifâ Âyetleri 49

Peygamber Efendimizin Cinlere Mektubu 50

(Nâme-i Muhammediyye) 50

Müslüman Cinlerle Görüşmek için 53

Cin Tasallutundan Ve Cinden Mütevellit Sara Hastalıklarından Kurtulmak için 54

Her Murat için Okunan 55

Salâvatı Şerife 55

Peygamberimizin Son Duâsı 57

istediğinizi Rüyada Görmek için 57

Karabasan (Ağırbasan) Veya Uykuda Korkan için Duâ 58

Hastalık Anında Okunacak Duâ 58

Istihâre (Bir Şeyin Hayır Mı Şer Mi Olduğunu Rüyada Görebilmek) için 59

Esmâül Hüsnâ 61

Her Çeşit Dilek için 61

Salât-ı Tefnciye (Nâriye) 64

Salâtı Münciye 65

(Salâten Tüncînâ) 65

Sihir iptali Ve Korunma 66

Bol Rızık Ve Berekete Ulaşmak için 67

Mevcut Bir Belâyı Uzaklaştıran Duâ 68

Her Zaman Huzurlu Ve Mutlu Olmak için 69

Kayıp Ve Hırsızı Bulmak için 71

Kuvvetli Bir Dilek Duâsı 72

Düşmandan Ve Şeytandan Korunmak için 72

Kısmet Açmak için 73

Kısmet için 74

Her Hayırlı Dilek için 74

Çalınan Eşyayı Bulmak için 75

Cin Ve Sara Hastalığına Karşı Faydalı Bir Tertip 76

Bütün Iç Sıkıntıları için Okunacak Duâ 77

Çocuğun Kulağına Ezan Verilince Okunacak Duâ 78

Peygamberimizin En Çok Yaptığı Duâ 79

Dükkân Kapısı Açılırken Duâ 79

Borçtan Kurtulmak için Okunacak Duâ 80

Geceleyin Uyanınca Duâ 81

Uykusuzluk Çekenin Duâsı 81

Evlilik Hayatının Nasıl Geçeceğine Dair Tahminler 83

Evlilik Hayatının Nasıl Geçeceğine Dair Başka Bir Tertip 84

Yıldızların Birbirleriyle Olan Dostluk Ve Düşmanlıkları 85

Burçların Ayları, Günleri Ve Geceleri Aylara Göre insanların Mensup Olduğu Burçlar 86

Anâsırı Erbaa 87

(însanlann Karakterleri) 87

Çok Gezen Kadın Veya Erkeği Eve Bağlamak İçin 87

Her Çeşit Hastalık İçin 88

Cehennem Ateşinden Azad Olunacak Duâ 89

Karınca, Bereket Duâsı Veya Rızık, Zenginlik Duâsı 90

Nazar Değene Okunur 91

Şirinlik Ve Bereket İçin 92

Nazar İçin 93

Korku Ve Nazar İçin 93

Kenzül Arş Duâsının Fazileti 94

Nazar Duâsı 95

İmâm-I Azam’ın Teşbih Duâsı 96

Sivilcelere Okunacak Duâ 97

Kolay Doğum İçin 97

Hâcet Namazı 98

Hâcet Duâsı 98

Evini Terkeden Kişiyi Acele Geri Getirmek İçin 99

Her Zaman Sağlıklı Kalabilmek Ve Kurulan Tuzaklardan Korunabilmek İçin 101

Her Çeşit Göz İlletinin Şifâsı Ve Gözün Nurlanması İçin 102

Bol Rızka Nâil Olmak Ve İşyerlerinin, Evlerin Bereketinin Çoğalması İçin 104

Erkek Çocuk İsteyenin Duâsı 105

Doğum Anında Duâ 106

Yolculuğa Çıkarken Okunacak Duâ 107

Mevcut Bir Belâyı Uzaklaştırmak İçin 108

Hangi Saatte Hangi Yazılar Yazılır 110

Define İçin 112

Define Bulmak İçin 113

Kudûriye Duâsı (Her Türlü Dilek İçin) 113

Kudûriye Duâsı 115

Zinâ Yapanın Nefsini Bağlamak İçin 120

Salâvatı Şerîfe Getirmenin Fazileti Ve Faydalan 121

Salâvatı Şerîfe Çekmenin Hassaları 124

Okunması Gereken Salâvatı Şerîfe 126

Birbirinden Ayrılan Veya Birbirini Seven İki Kişiyi Birleştirmek İçin 131

Nal Üzerine 21 Defa Okunacak Olan Birinci Duâ Şudur: 132

Nal Üzerine Okunması Gereken İkinci Duâ Şudur: 133

Kısmet Açılması İçin 134

Bol Rızık Ve Berekete Ulaşmak İçin 135

Evliyâların Dilek Duâsı 136

Sevgi Ve Muhabbet Kazanmak İçin 137

Cinlerden Şikâyeti Olan 137

Hastalar İçin 137

Korku Ve Nazar İçin 148

Sevdiğin Kimseyi Kendine Bağlamak İçin 149

İçki, Kumar Ve Kötü Alışkanlıkları Bıraktırmak İçin 151

Çocuğu Olmayan Kadınlar İçin 152

Sevgi, Muhabbet, Aşk İçin 153

Bağlı Kapıları Açan Duâ 156

Her Çeşit Sihiri Bozmak İçin 156

Aşırı Sıkıntı Ve Bunalımda Olanlar İçin 162

Her Türlü Kötülükten Korunmak İçin 165

Cinsel Birleşmeden Önce Okunacak Duâ 166

Her Türlü Sihri Ve Bağlılığı İptal İçin 166

Sevgi Ve Muhabbet İçin 167

Aile Huzuru İçin 169

Sihir Bozmak İçin 170

Dil Bağlamak İçin 170

Bağlıyı Çözmek İçin 171

Kolay Doğum îçin 172

Baş Ağrısına Karşı 172

İlâçla Tedavisi Kabil Olmayan Rahatsızlıklar 174

Her Türlü Sıkıntılardan Kurtulmak 174

Muhabbet îçin 175

Çok Uyumaktan Şikâyet Eden Kimse 176

Çok Kuvvetli Bir Celbiye 176

Muhabbet îçin 177

Fâtiha Sûre-i Şerîfesinin Huddâmı 177

Vesveseden Kurtulmak îçin 179

Bağlıyı Çözmek îçin 179

Zararlı Haşarata Karşı 180

Cin Daveti (Mendel) 180

Dâvet Edilen Cinleri Dağıtmak îçin 182

Cinleri Kovmak îçin 183

Celbiye 183

Dil Bağlamak îçin 184

Celbiye 185

Celbiye 186

Bağlıyı Çözmek Ve Sihiri îptal Etmek 187

Karın Ağrısı îçin 188

Kulak Ağrısı 188

Kulak Daveti 188

Zor îşlerin Kolaylaşması İçin 189

Huddâm Elde Etmek îçin 190

Huddâm Elde Etmek 191

îzâle-i Muhabbet 192

Dargınları Barıştırmak îçin 193

Evrâd-ı Behâiyye 195

Manevî ilmin Alfabesi 207

Evrâd-ı Behâiyye Şerhi 208

Bu Vird-i Şerîfi Okumakta Riâyet Edilecek Âdâb: 215

Evrâd-ı Behâiyye’ye Başlamak Tertibi: 216

Evrâdı (Behâiyye)’nin Faydalan Ve Fazileti 299

însanlann Gözlerine Şirin Görünmek için 301

Her Çeşit Ağrı Ve Sızıları Kesmek için 302

Makam Sahibi Olmak Veya Makam Ve Mevkide Yükselmek, Şöhret Olmak için 302

Düşmanı Kahretmek İçin 303

Tarlanın Zararlı Haşerelerden Muhafazası için 304

Yağmur Yağması için 304

Zihin Açıklığı Ve Ezberleme Gücünün Artması îçin 304

Çocuğu Olmayan Kadın için 305

Her Çeşit Taşıtlann Kaza Ve Belâdan Muhafazası için 305

Üzerine Cin Göndermek Sûretiyle Evden Kaçan Birisini Geri Getirmek Veya Bozulan Bir Sözü Veya Nişanı Eski Haline Döndürmek, Saygı VeMuhabbeti Temin Etmek için 305

Zehirli Hayvan Sokmasına Karşı 306

Kolay Doğum için 306

Çocuğu Yaşamayanlar için 307

Bir işin Sonunun Hayır Mı Şer Mi Olduğunu Bilmek için 307

Çaresiz Yanıklar, Yara-Bereler için 308

Suyun Üzerinde Yürüyebilmek için 308

Herkese Zararı Dokunan Bir İnsanı Bulunduğu Yerden Uzaklaştırmak için 308

Yine Bir Zâlimi Bulunduğu Beldeden Uzaklaştırmak İçin İkinci Tertip 309

Bit, Pire, Tahta Kurusu Gibi Zararlı Böcekleri Evden Uzaklaştırmak için 310

Burun Kanamasını Kesmek İçin 310

Nezlenin Şifâsı İçin 310

Sarılık İçin 311

Migren Dahil Her Çeşit Baş Ağrılarım Kesmek İçin 311

Uyuz İçin 311

Papaz Büyüsü Dahil Her Çeşit Büyülerin İptali İçin 311

Çocuklara Ârız Olan Cin, Havale, Sübyan, Boğmaca Gibi Rahatsızlıkların Şifâsı İçin 312

Bir Kimseyi Hak Ettiği Belâya Çarptırmak Veya Borç Olarak Aldığı Bir Şeyi Geri Vermeye Mecbur Etmek İçin 312

Çok Uykudan Şikâyeti Olup da Uykusunun Hafiflemesini İsteyen Kimse İçin 313

Dalak Şişmesine Karşı 313

Şer Maksadı İle Birleşmiş Kişileri Birbirinden Uzaklaştırmak İçin 313

Zinâ Yapan Bir İnsanın Nefsini Bağlamak İçin 314

Halkın Sevgisini Kazanmak İçin 314

Baş ağrısı ve sıkıntılardan kurtulmak için 316

Sevgi ve aşk için 316

İki kişiyi birbiriyle evlendirmek için 318

Sevdiğin bir kimseyi kendine ısındırmak için 318

Sevgi, muhabbet ve hürmet görmek için 319

Muhabbet için 320

Delinin akıllanması ve cinli hastaların iyileşmesi için 321

Halk arasında itibar görmek için 322

Kalp hastalığı için 323

Bağlı kapıların açılması için 323

Sevgi, hürmet ve şirinlik için 324

Baş ağrısını izâle için 328

Her çeşit baş ağrısı için 330

Nazar için 331

Celbi mehabbet (ayrılık hasreti çekenleri kavuşturmak için) 331

Duâdan istifade etmenin şartları 332

Ruhânîlerden ve havas ilminden istifade etmenin şartlan 333  Alıntı: www.ihvan.com.tr

Yorum Yap

Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü           İyi

Doğrulama kodunu giriniz:
MISIRLI MUSTAFA HOCA © 2021 Powered By OpenCart-TR