Kategoriler

mısırlı mustafa hoca facebook
Bizi Faceboo'ta bizi ziyaret ediniz

Havas İlmi nedir?

HAVAS İLMİ
 
Eserimize ‘Seçme Dualar ve Havas İlmi’  ismini vermemizin sebebi, bu ilime meraklı ve gönül vermiş kişilerin gittikçe artmasıdır. Ay­rıca bu eserimizden de hayır yolda istifade etmele­rini temin etmek ve hayır dualarını almak­tır.
Havas kelimesi, Arapçada iki ayrı kelime ile yazılır ve tamamen birbirinden farklı okunur ve farklı manalara gelir.
 
 
1-    Havas (havvass); Hı (خ) Noktalıdır.
Havas kelimesi tek v yani vav harfinin şeddeli veya şeddesiz olması anlam açısından farketmez.
Kelime anlamı: Hassalar, Keyfiyetler, Hususlar,
Dînî anlamı: Dindarlık ve doğruluğu ile, İlmiyle amil olup maneviyat mertebesinde yükselmekle makbul ve muteber olan zatlardır. Zenginler sınıfı - Kur'ân'î ve manevi sırlara ve hususlara vakıf bulu­nan, ilim, ibadet, taat ve takva yolunda yüksele­rek mümtaz olan Evliyaullah / Kalp gözü açık olan maneviyat ehli / Herkesin hürmet ettiği büyük zâtlar' anlamlarına gelmektedir.
   el-Havs: (الخوص) olarak el-(takısı/artıkeli) ile telaffuz ettiğimizde ise isim olarak kullanmış oluruz ki; buda hurma yaprağı yada Hindistan cevizi anlamlarına gelir.
    Arapçada bir kelime birden çok anlamlara gelebildiğinden; havvas kelimesinin kökünü (خَوَّصَ، يتخَوِّصُ، تَخْوِصًا، خَوَّاصُ، ج خَوَّاصُونَ)  Havvas kelimesini kökünü çift vav ile aldığımızda hurma yaprağı ve hurma satıcısı anlamlarınada gelmektedir. Buda bizim konumuzun dışındadır.
 
2-    Havas; Ha (ح) Noktasızdır.       
Hisler ve duygular. Duyu organlarımızla algıladı­ğımız şeyler anlamındadır. Bizim kitabımı­zın konusu birinci bölümü kapsamaktadır. Bu se­bepten  bu bölüm üzerinde uzun uzadıya durmayacağız.
Havas ilminin kaynağı Sahabei kiramlara ve Ta­biin dönemlerine kadar uzanmaktadır. Hz Ali (k.v), Muhittin'i Arabî, İmam Gazalî, ibnil Hac Tilmisânî Mağribî, Ahmed el-Bûnî, Seyyid Muhammed Hakkı Nazilî, İmam Yâfî, Hüseyin Şazelî Hz’leri gibi büyük Meşayihlere dayanmaktadır. Bu gibi mübarek kimseler bu konuda birçok faydalı eserler vermişlerdir. Daha sonraları ise onları örnek alan ehlisünnet vel cemaattan birçok kimseler bu ilme gönül vermişler ve maneviyatta mesafe kat etmişlerdir.         
 
Fakat o mübarek zatlar bu nurlu ilmi para ve sömürü aleti olarak kullanmamışlar bilakis insanlığın fayda ve menfaatı doğrultusunda yardımcı olmaya gayret etmişlerdir. Bu ilmi kötüye kullanmak ise, ehlüllâhın mesleğini basite almak hatta hakaret etmek olur. Çünkü halef ve selef Ulemasından bu ilimle amel eden kimseler, bütün söz ve fiillerinde İslam’ın emir ve yasakları doğrultusunda hareket eden, Rasûlüllâh’ın sünneti seniyyesine sımsıkı bağlı kalan, Allah katında da ilim, irfan sahibi, takva ehli (muttaki) kimselerdir. Aynı zamanda Hadis, Kelam, Tefsir, Akâid, Felsefe vb birçok dalda branş, bilgi ve maharet sahipleri­dir. Biz âcizanelerin hayır yolda istifade etmemiz dileğiyle de havas konusunda paha biçilmez eserler kaleme almışlardır.[1]
 
Havas ilmi vehbî (Allah tarafından hîbe edi­len, takva ehli kimselerin kalplerine doğan) bir ilim değil, kesbî (çalışıp çabalamakla, gayret sarf etmekle kazanılabilecek) bir ilimdir.  Zaten birçok Vehbî ilim sahipleri aynı zamanda havas ilmini bilmekte fakat ihtiyaç duymamaktadırlar.
Bu ilim normalde bir büyücülük ilmi değil bir takva ilmidir. Takva yönünden üstün (mertebesi Allah’a yakın) olan kimse bu ilimde başarılı olur ve ilerleyebilir.
 
Havas ilminde başarılı olmanın yolu;
 
1- Takva; Baştan beri hep takvadan bahsettik. Çünkü bu ilmin esası, temeli takva üzerine kurulmuştur. İhlâs, irade ve hakka teslimiyet bi­rinci sırada gelmektedir. Maddiyatı amaç değil araç olarak görmek, para, mal, mülk, servet ve maddiyata aşırı meyilli olmamak gerekir. Maddiyata dalan ve takva ehli olmayanlar sonunda şeytanın maskarası olmuşlardır.
2- Yalan, dolan, gıybet ve kötü sözlerden mümkün mertebe uzak durmak! Bol bol tövbe
istiğfarda bulunmak. Mağfiret dilemek.
3- Başta farz ibadetler olmak üzere, mümkün mertebe nafile ibadetlere, kuşluk, teheccüt ve ha­cet namazlarını artırmaya, boş zamanlarda Rasûlüllâh’a selatü selam getirmeye, kelimeyi tevhidi zikretmeye gayret etmek.    
4- Mümkün mertebe Ayet, dua, rûhâniyet vefk vb konularda çalışma yapıldığında riyazet / melekût âleminin yardımından istifade edebilmek için (canlı ve canlıdan çıkan şeylerden, soğan ve sarımsak gibi kötü kokulu gıdaları yememek) gibi yapmamız gereken tavsiyelere mutlaka riayet etmek.
5- Manevi sırlara ve hususlara vakıf olmak isteyen kimse, zamanının çoğunu, oruçla, Kuranla, zikir, tasadduk ve iyi amellerle geçirmeli... İşte böyle hareket eden kimseler dua ettiklerinde sema­daki melekler, mümin olan rûhânîler (ervahlar) Allah dostları ve bütün ulvi varlıklar o kimsele­rin dualarına iştirak ederler. Böylece niyet ve maksatlarına da daha kolay ve daha çabuk ulaşırlar.
 
Bu dalda en çok eser yazan iki kişiden birisi İmam Gazalî Hz’leri ve diğeri ise Muhittin'i Arabî Hz’dir. Bu zatlar aynı zamanda hem Vehbî ve hem de kesbî ilim sahipleridir. Havas dünyasının güneşi ve pırlantası mesabesindedirler. İnsanlığa tevdî ettikleri eşsiz eserlerinin birçoğunu ne var ki bazı menfaat simsarları kendi emellerine alet etme ve taklitlerini piyasaya sürme yolunu tercih etmişlerdir.
Bizleri arayan ve bu işe aşinâ olan bazı muhteremler emel ve taleplerinde başarılı olamadıklarından dert yanmaktadırlar. Başarıya ulaşamamakta birinci etken; gerçek / hakiki bilgiye / mürşide ulaşamamış veya kulaktan dolma bilgilerle ya da aslı bozulmuş ve menfaat için piyasaya sürülmüş kitaplarla zaman harcamış olmalarından kaynaklandığına inanıyorum.       
İnşallah havas ilminde aradığını bulamayan / başarılı olamayan kimselerin bu eserimizden gereğince istifade edebileceklerini umuyorum.
       Kaynak: Havas Hazinesi ve Sırlar İlmi / Mustafa Yiğit
Bu kategoride henüz ürün Yok.

Banka Hesap Numaralarımız:

MustafaYigit Konto Nr: 0192 169 607 Blz: 440 501 99 Sparkasse Dortmund / Deutschland

 

-----------------------------------

Mustafa Yigit IBAN : DE88 4405 0199 0192 1696 07 SWIFT-BIC: DORTDE33XXX     (Germany)

------------------------------------------------

Türkiye'den HESAP NO için bizimle irtibata geçiniz

 

--------------------------------------------------

Yazışma Adresimiz:

M.Yigit Pf: 10 43 14, 44043-Dortmund

----------------------------------------------------

Büro adresimiz:

Robertstr 20, 44145 Dortmund Almanya / Deutschland

 

Vergi Numaramız: 103/291/52281

 

E-Mail: infohoca@googlemail.com

Mısırlı mustafa hoca kimdir?   Çalışmalarımız  I  Büyü çözmek  I  Cinli hastalar  I  Kuran ile tedavi  I Önemli dualar  I  Ziyaretçi defteri   Havas muska kitapları satışı  Vefk hazırlama  I  Zeka ve başarı için  I  Nazardan korunma  I  Eserlerimiz  

MISIRLI MUSTAFA HOCA © 2021 Powered By OpenCart-TR